Adatvédelem

Adatkezelési alapelveink megfelelnek a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek; az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvének (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl 1995. évi CXIX. Törvénynek; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozására vonatkozó 1998. évi VI. törvénynek; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit taglaló 2001. évi CVIII. törvénynek.

Szállító kezelheti a Megrendelő azonosításához, valamint egyéb az ügylet jellege által meghatározott tevékenységekhez szükséges és elégséges adatokat a törvények által megkövetelt módon, melybe bele tartoznak a szolgáltatáshoz kapcsolódó időpontok, időtartalmak, helyekre vonatkozó, a szerződés tartalmának létrehozásához, az esetleges változtatások átvezetéséhez, a teljesítés és az abból származó díjak meghatározásához, számlázásához, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítéséhez.
Szállító kezelheti azokat a személyes adatokat, melyek technikailag elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához és a törvényi előírások teljesüléséhez, de csak szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben Megrendelő bármilyen személyes adatát megadja Szállító részére, azzal hozzájárul ahhoz, hogy Szállító az előzőekben meghatározottakon túl a szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése céljára is felhasználja. Az így kapott adatokat Szállító nem kapcsolhatja össze a Megrendelő azonosító adataival. Elektronikus hirdetés küldése, vagy egyéb tartalom eljuttatása annak előzetes meghatározásával, csak a Megrendelő külön hozzájárulásával lehetséges.

A Szállító különleges adatokat nem gyűjt a Megrendelőkről, mely körbe a következő tartoznak: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Szállító személyes adatokat nem ad ki harmadik fél részére, csak a Megrendelő előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Ajánlat elküldésével Megrendelő kifejezetten hozzájárul a személyes adatok kiszállító cég (posta, futárszolgálat) részére történő továbbításához. Törvényi felhatalmazás rendelkező hatóság részére, jogilag indokolt esetben, a Szállító köteles a személyes adatot kiadni, melyet Megrendelő tudomásul vesz, és ellene nem emel kifogást.

A weboldalon gyűjtött adatokat a Szállító nem kapcsolja össze a más forrásokból származó adatokkal.

Megrendelő által a Weboldalon rögzített vélemény, átvitt adatok, információk vagy egyéb közlemények nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók.
A Szállító kifejezetten tiltja, hogy www.bravico.hu weboldala bármilyen jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyaggal kapcsolatba kerüljön.